vorm- en kleurkwaliteiten in de kunst
een fenomenologisch onderzoek naar het gebruik van vorm en kleur
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties

 

In het begin van het onderzoek naar vorm- en kleurgebruik in de beeldende kunst, begin jaren tachtig, bestudeerden we naast individuele kunstenaars ook stromingen in beeldende kunst als het impressionisme, het expressionisme, het symbolisme, e.a.

In de jaren rond 1820 ontstond een stroming in de schilderkunst waarin het gevoel, natuurbeleving, expressie een belangrijke rol speelden. Schilders als Casper David Friedrich, Delacroix, Turner gaven daar uitdrukking aan. Deze stroming kennen we onder de naam Romantiek.

In het onderzoek was al gebleken dat bepaalde planeten en planeetconjuncties een duidelijk signatuur gaven aan de kunsten. Zo bleek het impressionisme samen te hangen met Neptunus, het expressionisme met Uranus en de Romantiek met de conjunctie tussen Uranus en Neptunus.

In de jaren tachtig was ons reeds duidelijk dat in 1993 opnieuw een conjunctie zou gaan plaatsvinden tussen Uranus en Neptunus. We waren benieuwd naar de fenomenen die in de jaren negentig zouden gaan optreden.

Toen deze periode uiteindelijk aanbrak, 1990 - 1996, waren er geen belangrijke aanwijzingen die dit planeetaspekt extra betekenissen kon geven.

Nu, 2015, terugkijkend op de afgelopen decenia, wordt het een en ander pas duidelijk.

 

Onderzoek

We gaan dat beschrijven in:

- het terugkerend patroon in de Uranus - Neptunus cyclus

- voorbeelden van mensen met deze conjunctie

- een overzicht van betekenissen, die aan de Uranus/Neptunus conjuncties zijn toe te kennen.

 

Uranus - Neptunus cyclus

De conjunctie tussen Uranus en Neptunus vindt elke 171 jaar plaats. Niet elke conjunctie is identiek aan de vorige. Dat maakt onderstaand overzicht duidelijk. Pas na 514 jaar is een vergelijkbare conjunctie aan te wijzen.

 

..... 1479 ...... 1650 ...... 1821 ...... 1993 .......

 

1479-06-26    Uranus - Neptunus conjunctie sextiel Pluto

1479-08-20    Uranus - Neptunus conjunctie sextiel Pluto

1479-12-06    Uranus - Neptunus conjunctie sextiel Pluto

 

1650-01-18    Uranus - Neptunus conjunctie oppositie Pluto

1650-06-13    Uranus - Neptunus conjunctie oppositie Pluto

1650-10-16    Uranus - Neptunus conjunctie oppositie Pluto

 

1821-03-21    Uranus - Neptunus conjunctie vierkant Pluto

1821-05-03    Uranus - Neptunus conjunctie vierkant Pluto

1821-12-04    Uranus - Neptunus conjunctie vierkant Pluto

 

1993-02-03    Uranus - Neptunus conjunctie sextiel Pluto

1993-08-18    Uranus - Neptunus conjunctie sextiel Pluto

1993-10-26    Uranus - Neptunus conjunctie sextiel Pluto

 

Allereerste wat opvalt in bovenstaand overzicht is de overeenkomst tussen de conjuncties uit de jaren 1993 en 1479. Beide conjuncties hebben een sextiel met Pluto.

De twee tussenliggende conjuncties zijn duidelijk anders 'gekleurd' door een ander aspekt met Pluto. In 1650 is dat een oppositie met Pluto, en in 1821 een vierkant met Pluto.

De planeten Saturnus, Jupiter, Mars, en de Zon geven aan dat aspekt nog een extra betekenis. Venus, Mercurius en de Maan ook, alleen kortstondiger.

 

Fenomenologisch onderzoek

In het onderzoek gaan we fenomenologisch te werk. Waarneembare feiten gebruiken we om de Uranus/Neptunus conjuncties betekenissen geven.

Uranus/Neptunus conjuncties zien we niet alleen bij kunstenaars, maar ook bij mensen die een bepaalde rol hebben gespeeld in het wereldgebeuren.

 

In de kunsten kijken we naar de perioden:

- 1479 Renaissance, met Leonardo de Vinci, Michelangelo

- 1650 de "Gouden Eeuw", met Rembrandt

- 1821, de Romantiek, met Delacroix, Géricault, Champollion, Baudelaire

- 1993 ......

 

Voor het wereldgebeuren vergelijken we:

- 1479 - 1500 het jaar dat Portugal Brazilië ontdekte en het land in bezit nam

- 1993 - 2014/2015 de actualiteit in het Midden Oosten

 

 

Uranus - Neptunus conjunctie in de jaren rond 1479

Hieronder zien we Uranus ingaand conjunct op Neptunus in Scorpio, op 6 maart 1475, de geboortedag van Michelangelo.

De exakte conjunctie vond plaats op 6 december 1478, en retrogradelopend opnieuw op 26 juni 1479, en voor een derde keer op 20 augustus 1479.

De eerste conjunctie vond plaats op 29:39 graden Scorpio, de tweede op 28:48 Scorpio en de laatste op 28:33 Scorpio.

In de jaren daaropvolgend liep deze conjunctie af, maar nog altijd van betekenis voor de mensen die in die jaren werden geboren. We laten dat zien in een onderstaand overzicht.

 

Botticelli, Lorenzo Il Magnifico en Leonardo da Vinci hadden de Uranus/Neptunus conjunctie als transit. We zullen de betekenis daarvan verder uitschrijven.

De daaronder vermelde personen hadden de conjunctie als geboortestand, als progressie en/of als planeetaspekt in de prenatale ontwikkeling. Ook hiervan zullen we enkele sprekende voorbeelden uitschrijven.

Leonardo da Vinci laat een duidelijke stijlontwikkeling zien rond het jaar 1479. We hebben dat uitgebreid beschreven in de analyse van zijn werk en leven.

Het komt er in het kort op neer, dat het werk verandert van een scherp waargenomen en gedetailleerde voorstelling naar een gebruik van 'chiaroscuro' en een 'sfumato', waardoor de voorstelling dramatischer, meer gevoelig wordt. De expressie wordt groter.

'Chiaroscuro' is het bekende 'clair-obscur', een gebruik van een sterk licht-donker.

'Sfumato' is het 'atmosferische perspectief' dat de voorstelling extra diepte geeft.

 

..... wordt op dit moment uitgewerkt ....................

 

 

Deze conjunctie zien we terug in de levens van verschillende personen uit de 17de eeuw. Onderstaand overzicht laat dat zien. Helemaal links het geboortejaar, en rechts het jaar van overlijden.

 

Rembrandt had eerst Neptunus als transit over zijn Ascendant, Maan en Mars, in de jaren 1637 tot 1641.

In 1642 overleed zijn vrouw Saskia, welk moment samenviel met een Zonsverduistering in zijn prenatale ontwikkeling.

Vervolgens kwam Uranus als transit over zijn Ascendant, Maan en Mars in de jaren 1643 tot 1646.

Daarna volgde in 1650 de conjunctie tussen Uranus en Neptunus.

De effecten van deze transits hebben we meer uitgebreid beschreven op '1606 Rembrandt'.

 

Jan Luyken had deze Uranus/Neptunus conjunctie als geboortestand. In de prenatale ontwikkeling van Luyken waren er conjuncties van Mercurius, Venus en de Zon met de Uranus/Neptunus conjunctie.

 

..... wordt op dit moment uitgeschreven ..........................

 

Het zou interessant zijn om te kijken wat deze Uranus/Neptunus conjunctie voor een betekenis heeft gehad in de levens van de andere genoemde personen.

 

 

 

Deze conjunctie komt op verschillende manieren voor in de levens van verschillende personen. Bij de een als een transit, bij de ander in zijn geboortestand, in zijn penatale ontwikkeling en in zijn progressies.

 

Blake, Turner, Champollion, Géricault, Corot en Delacroix hadden de Uranus/Neptunus conjunctie als transit.

Daubigny, Jongkind en Courbet hadden een ingaande conjunctie tussen Uranus en Neptunus.

Baudelaire had een exakte conjunctie tussen Uranus en Neptunus.

Eugene Boudin had een uitgaande conjunctie tussen Uranus en Neptunus.

Om een enkel voorbeeld te noemen: Champollion, deze Franse Egyptoloog hebben we al uitgebreid beschreven op astropeople.punt.nl  We hebben daar kunnen zien dat Champollion deze Uranus/Neptunus over zijn Geboortezon kreeg op het moment dat hij de Egyptische hiëroglyfen wist te ontcijferen. Hij had op hetzelfde moment een Zon/Mercurius conjunct Uranus in zijn prenatale ontwikkeling.

 

 

Deze conjunctie onderscheidt zich van de conjuncties van 1650 en 1821. De conjunctie van 1993 heeft een uitgaand sextiel met Pluto.

In de jaren rond 2011/2014 stond de transit Pluto op de Uranus/Neptunus conjunctie van 1993. En de transit Uranus maakte in 2011/2014 een uitgaand vierkant met Pluto.

De video-kunstenaar Micha Klein laat duidelijk zien hoe de transit Uranus/Neptunus van 1993 van invloed is geweest op zijn werk. We beschrijven deze kunstenaar meer uitgebreid op '1964 Micha Klein'.

 

.... wordt op dit moment verder uitgewerkt.........

 

 

 

Uranus - Neptunus conjuncties van 1479 en 1993

Beide jaargangen hebben een Uranus - Neptunus conjunctie uitgaand sextiel Pluto.

Het merkwaardige feit doet zich daarbij voor, dat in de verdere loop van de planeten, Pluto na 21 jaar op de Uranus/Neptunus conjunctie komt te staan. Tegelijkertijd staat na 21 jaar Uranus uitgaand vierkant met Pluto.

Dat gegeven laat heel bepaalde uitwerkingen zien op de loop van de geschiedenis. Dat zagen we in 1479 - 1500, en dat herhaalt zich in 1993 - 2014. 

1479 - 1500

In het jaar 1500 ontdekte de Portugese zeevaarder Pedro Alvares Cabral Brazilië. De eerste contacten tussen de Portugezen en de Tupi-indianen verliepen vreedzaam. Dit eerste contact eindigde met het opdragen van een paasmis op het strand onder een zeven meter hoog kruis, omringd door een menigte naakte Tupi.

De betrekkingen met de Tupi bleven niet zo vreedzaam. In de tijd die volgde werden de Tupi geassimileerd, tot slavernij gedwongen of uitgeroeid.

De Tupi boden de Portugezen hun meisjes aan als echtgenotes, waarbij meerdere echtgenotes gewoon was, en daarmee ook veel kinderen geboren werden. De inheemse 'familieleden' konden daarbij goedkoop allerlei werkzaamheden verrichten voor de Portugezen. Op deze manier werd de inheemse bevolking geassimileerd.

De generatie Portugese mannen die aan deze praktijken deelnam, zal geboren zijn geweest in de periode rond 1479. 

Het conflict-aspekt 'Uranus uitgaand vierkant Pluto' van 1500 stond op de 'Uranus-Neptunus conjunctie' van 1479.

1993 - 2014

In deze periode van 1993 - 2014 vond een herhaling plaats van aspekten tussen Uranus, Neptunus en Pluto, zoals dat gebeurde in de periode 1479 - 1500.

In een onderzoek naar het verschijnsel "Syrië-gangers" hebben we kunnen vaststellen dat deze generatie geboren is rond 1993 en vanaf 2014 actief deelneemt aan de strijd in Syrië.

Het conflict-aspekt 'Uranus uitgaand vierkant Pluto' van 2014 staat op de 'Uranus-Neptunus conjunctie' van 1993.

Wat in 1500 gebeurde onder Portugese vlag in Brazilië, gebeurt nu onder een andere vlag in Syrië en Irak, daar wordt ook de bevolking óf verjaagd/vermoord óf geassimileerd.


............ wordt op dit moment verder uitgewerkt ..........................

 

 

 

Kwaliteiten van Uranus en Neptunus

 

Uranus

 - ongebonden, vrij willen zijn, een eigen weg gaan, zelfstandig,

 - beweeglijk, onrustig,

 - verandering, vernieuwing, ontdekkingen,

 - revolutionair, verzet,

 -  in de kunst: expressie

 - hervormers, vernieuwers, uitvinders, technici,

 - ordeverstoorders, relschoppers, revolutionairen

Neptunus

 - in de kunst: fantasie, verbeeldingskracht, impressie, inspiratie

 - gevoelsmens, sensitief, dromen, mystiek, onbewuste,

 - verslaving, drugs, drank,

 - musici, dichters, mediums,

 - belangstelling voor geestelijke zaken, religieuse vraagstukken.

Uranus en Neptunus samen

 - te zien en te lezen bij dichters als Baudelaire,

 - in het circuit van de houseparty, met zijn muziek, video, drank, drugs,

 - geloofsfanatici, die "het eigen (= Uranus) geloof (= Neptunus) opdringen (= Pluto) aan anderen", dat gebeurde in 1500 en de jaren die erop volgden, toen de Portugezen Brazilië in bezit namen, als eerste er een groot kruis neerzetten, en de inlandse bewoners assimileerden en bekeerden of ombrachten,

datzelfde gebeurt nu opnieuw, alleen onder een andere vlag, in Syrië en Irak.

 

 

 

 

 

 

..... wordt op dit moment verder uitgewerkt ..................

 

 

 


Reacties
Lijst met albums
Beeldhouwers

Stijlen, vormen en materialen

Schilders

Stijlen, vormen en kleuren, materialen

Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl